Veľké Chlievany

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

DSC_1235

 

 

Gotický jednoloďový kostol pochádza z 1636, pričom bol postavený ako evanjelický. Nachádza sa na južnom okraji Veľkých Chlievan. Jeho súčasťou je aj krypta. Katolíkom začal patriť okolo  r. 1685.

Začiatkom 18. stor. bol už v tak zlom technickom stave, že v r. 1712 sa začala prestavba. Do r. 1714 bol opravený zvonka i vnútra. Dátum konsekrácie nie je známy. Vo vizitácii z r. 1714 sa spomína vo vnútri kostola len hlavný oltár s obrazom Ukrižovaného (neskôr Najsv. Trojice) postavený na náklady r. Nemákovej. Tiež sa pripravilo miesto na ďalšie dva nové bočné oltáre. Opis vizitátora z r. 1718 spomína na bokoch hlavného oltára apoštolov sv. Petra a sv. Pavla, ďalej sv. Františka a sv. Kláru. Prvý bočný oltár bol ozdobený sochou Madony s dieťaťom. Bol opatrený relikviami a od r. 1802 privilegovaný odpustkami pápeža Pia VII.. Druhý bočný oltár dal postaviť vysočanský farár Jozef Valentini. Na tomto oltári bol obraz umierajúceho sv. Jozefa a po bokoch sochy rodičov Panny Márie, socha sv. Jána Nepomuckého, sv. Kataríny a sv. Barbory.

Pri oblúku svätyne bola postavená v r. 1773 kazateľnica za farára Jána Schunyho.

Kostol mal pôvodne  drevený chórus s päťregistrovým organom postavený Jurajom Pažickým z Rajca v r. 1806.

V r. 1936 bol na Štedrý deň dovezený nový oltár, ktorý dal zhotoviť farár Jozef Turczyn v Novákoch. Na ňom dominuje socha Božského Srdca Ježišovho, ktorá je doplnená sochami sv. Františka, sv. Terézie z Lisieux a dvoch adorujúcich anjelov.

V 20 st. prebehli dve vážne rekonštrukcie: gotickú vežu v katastrofálnom stave sa v roku 1957 rozhodli nahradiť novou stojacou na rohu kostola. Posviacka sa konala 6. októbra toho roku. Zároveň bol vytvorený priestor na nový chorus a organ. Druhým vážnym zásahom bola oprava klenby lode kostola, ktorá mala viaceré praskliny a začala opadávať. Preto v r. 1981 bola opravená statika klenby a o rok boli urobené nové omietky svätyne. V r. 1989 sa urobila nová fasáda. Na jeseň r. 2014 sa urobila nová strecha a na fasáde bol nájdený fragment fresky zo začiatku 17. storočia.