Kňazi rodáci

 1. Ján Štrbavý (14.9 1730 – 5.11. 1803),  z Dolných Naštíc. Bol farárom v Omšení, Soblahove. Od roku 1774 po smrti veľkochlievanského farára Purmana  bol vo Veľ. Chlievanoch, od r. 1780 v Bánovciach. Zomrel 5. novembra 1803.
 2. Ján Nepomucký Adamovič (19.4. 1732 – 16.5. 1811), z Biskupíc, nazývaný aj Vavák. Po vysviacke bol kaplánom v Čadci, od r. 1762 do 1808 farár v Hričove. Od r. 1793 do 1795 člen Bernolákovho Tovarišstva vo Veľkom Rovnom. Zomrel v Nitre na Kalvárii.
 3. Juraj Horný (27. 10. 1746 – ?), z Biskupíc. Vie sa o ňom málo. Od r. 1775 do 1779 bol farárom vo Frívalde.
 4. Imrich Borčický (14.11. 1756 – 20.4. 1792),  zeman z Haláčoviec. Od r. 1785 bol farárom v Skačanoch, kde zomrel.
 5. Juraj Palkovič (24.4. 1763 – 21.1. 1835), rodák z Veľkých Chlievan, synovec miestneho farára Juraja Purmona. Ordinovaný v r. 1788, od r. 1789 kaplán v Štiavnických Baniach, 1794 v Pezinku, 1799 profesor v seminári, 1816 ostrihomský kanonik, 1825 svätoštefanský prepošt. Zomrel v Ostrihome, kde je aj pochovaný.
 6. Jozef Guniš (15. 7. 1788 – 11.10. 1854),  z Veľkých Chlievan. Študoval v Nitre, v r. 1812 vysvätený, kaplán v Bošanoch, 1822 farár v Žabokrekoch, 1829 farár v Krásne, kde aj zomrel.
 7. Ján Nemák (16.6. 1793 – 18.8. 1865), zeman z Malých Chlievan. Jeho otec Ladislav sa veľmi zaslúžil o udržiavanie kostola. Študoval na gymnáziu v Trenčíne, v Nitre, vysvätený 24. júna 1816. Už pred vysviackou bol ceremonárom biskupa Jozefa Klucha. V r. 1819 sa stal vicerektorom seminára v Nitre, 1839 správcom fary v Skale, 1843 farárom vo Veľkých Chievanoch, kde aj zomrel.
 8. Jozef Chlivényi (4.3. 1800 – 25.5. 1853), z Malých Chlievan, syn zemana Alexandra Chlivényiho a Terézie Príleskej. Študoval v Nitre a Budapešti. Získal doktorát filozofie a teológie. Po vysviacke v Nitre bol profesorom v seminári v Nitre. Učil biblické vedy. Zavčasu, v  r. 1839 odišiel do výslužby. Od r. 1844 žil v nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave.
 9. Štefan Kutvaszer (5.4. 1856 – 16.7. 1921), z Veľkých Chlievan. Študoval v Nitre na gymnáziu piaristov,  v r. 1879 bol vysvätený, kaplán v Starej Bystrici, ale ešte v tom roku bol preložený za kaplána do Nitry do katedrály, 1885 sa stal vicerektorom v seminári, 1902 sa stal čestným kanonikom, 1906 sídelným kanonikom a rektorom seminára, 1909 dosiahol hodnosť titulárneho opáta, 1921 veľprepoštom v Nitre, ale zakrátko 16. júla 1921 zomrel.
 10. Peter Vincent Igaz (4.7.1858 – ?) z Biskupíc. Za kňaza bol vysvätený 16. júla 1881.
 11. Jozef Bátora (24.5. 1870 – ?) z Dolných Naštíc. Patril do rehole lazaristov. Pôsobil vo Viedni a Piliscsabe v Maďarsku.
 12. Cyril Marián Guniš (10.4. 1901 – 24.8. 1974) z  Veľ. Chlievan.  V r. 1912 študoval v saleziánskom ústave v maďarskom Szent Kereszte a v r. 1916 bol prijatý do noviciátu saleziánov. V r. 1923-1927 študoval filozofiu a teológiu v Turíne, kde bol ordinovaný 10. 7. 1927. V r. 1931 prestúpil od saleziánov k piaristom, od 1933 bol riaditeľom kláštora vo sv. Jure, v r. 1943 získal doktorát filozofie, v r. 1948-1950 bol štátom internovaný, v r. 1950 bol správcom farnosti v Trenčíne, v r. 1969 v Soblahove a v tom roku odchádza aj do dôchodku. Je pochovaný v Nitre.
 13. Ján Chrenko SDBnar. 16.2.1908 v Otrhánkach, ord. 19.12.1937; kap. 1938 Ba;1939 prof. gymn. Trnava; kap. 1952 Ba; 1966 duch. CHD Báč, +29.6. 1982 v Pezinku CHD a 3. júla 1982 pochovaný v Otrhánkach.

 14. Anton Kocúr (27. 2. 1906 – 27.6.1971), rodák  z Pečenian. Za kňaza bol ordinovaný 29. júna 1930 a nastúpil za kaplána do Turzovky. V r. 1933 sa stáva administrátorom v Hornej Maríkovej a od r. 1939 pôsobil v Košeci. Tu aj zomrel a pochovaný je v Pečeňanoch.
 15. Ľubomír Guniš, narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Za kňaza bol vysvätený 14.2.1965.
 16. Jozef Varhaník z Biskupíc. Za kňaza bol vysvätený 15.6.1991.
 17. Štefan Maják z Haláčoviec. Za kňaza bol vysvätený 12.7.1992.
 18. Andrej Guniš z Biskupíc. Za kňaza bol vysvätený 21.6.1997.
 19. Anton Košík z Otrhánok,. Za kňaza bol vysvätený 21.6.1997.

 

 

Autorské práva: P.M.
Text spracoval a doplnil: S.Š.