Vybavovanie administratívy

Krst      Svätá spoveď      Sviatosť manželstva       Sviatosť pomazania chorých      Pohreb

 

Administratívne záležitosti vybavujem každý deň zakaždým po sv. omši alebo kedykoľvek počas dňa po osobnom či telefonickom dohovore.

Krst

Krst sa udeľuje len deťom z našej farnosti.

  1. O krst žiadajú rodičia dieťaťa. Pre dieťa majú byť vzorom kresťanského života.
  2. Ak žiadajú o krst rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.  Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (napr. po rozvode žijú v civilnom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa.
  3. Rodičia totiž dávajú pri krste záruku náboženského rastu detí. Ak nie je nádej na tento rast, podľa Kodéxu cirkevného práva, môže byť krst odložený do času, kedy sa rodičom podarí dospieť k praktikám viery: účasť na sv. omšiach, modlitby, sviatosti…
  4. Pred krstom je potrebné si dohodnúť s kňazom náuku. Na náuku nech prídu rodičia a krstní rodičia. Rodičia prinesú so sebou rodný list dieťaťakrstní rodičia svoj krstný list! Krstí sa v sobotu v ráno (podľa dohody).

Príprava na krst pre dospelých trvá dva roky. Je to čas, kedy má kandidát krstu spoznať náuku viery a osvedčiť sa v kresťanskom živote.

Krstný rodič musí spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol pobirmovaný katolík a viedol život primeraný viere (pristupoval k sviatostiam, chodil do kostola…)
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • krstní rodičia majú byt pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú slobodní, nemajú žiť vo voľnom zväzku.  Ak sú manželia, majú byt sobášení v katolíckom kostole

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.


Svätá spoveď

Svätú spoveď si možno vykonať:

  •  každý deň vo farskom kostole pol hodinu pred sv. omšou okrem nedele.
  •  na filiálkach na požiadanie po sv. omši

Kňazovi je možné nahlásiť svojich starých a chorých blízkych na pravidelnú prvopiatkovú sv. spoveď.

Rozhovor s kňazom – kedykoľvek po vzájomnej dohode.


Sviatosť manželstva

Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade. Nasleduje zápis sobáša, na ktorom si snúbenci s kňazom dohodnú  prípravné stretnutia a termín sobáša. So sebou si prinesú občianske preukazy a ak boli pokrstení v inej farnosti, prinesú si svoje krstné listy, ktorých dátum vystavenia nech nie je starší viac ako šesť mesiacov.

Snúbenci sa súkromne pripravia na náuky zopakovaním katechizmu.

Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia a ďalší príbuzní.

Na základe vážneho dôvodu môžu mať snúbenci sobáš v inej farnosti.

Sviatosť manželstva sa uzatvára zvyčajne v sobotu popoludní v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom.


Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice či pred operáciou.

Sviatosť pomazania chorých sa nahlasuje a udeľuje kedykoľvek na požiadanie. V súrnych prípadoch alebo v čase neprítomnosti či dovolenky kontaktujte najbližšieho kňaza.

V čase pred Veľkou nocou býva v kostole spoločné pomazanie chorých.


Pohreb

Pohrebné obrady sú určené pre zosnulých, ktorí boli členmi Katolíckej cirkvi a ktorí za života nedali najavo svoj opačný postoj k nej. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné priniesť na faru List o prehliadke zosnulého a dohodnúť si s kňazom termín pohrebu. Treba počítať s tým, že pohreb môže byť najskôr po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín od skonania zosnulého. Pohrebné obrady bývajú okrem nedele podľa dohovoru. Zároveň si treba dohodnúť pohrebnú svätú omšu a sv. spoveď pre pozostalých. Obidvoje obetované za dušu zosnulého predstavujú pre ňu veľké duchovné dobro.